KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 164/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 21/05/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV đợt 1 năm 2020.
  2. GIÁ GÓI THẦU: 970.960.000 VND (Chín trăm bảy mươi triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn), chi phí khám bệnh không phải chịu thuế GTGT.
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp.
  5. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Tháng 05/2020.
  6. NHÀ THẦU LỰA CHỌN ĐỂ ĐÀM PHÁN: Công ty Cổ phần Y tế Phúc Thịnh.
  7. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định.
  8. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 70 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email