KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 170/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 21/05/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Lắp đặt van chờ tại trạm khí Kolon.
  2. GIÁ GÓI THẦU: 95.788.000 VND (Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu, bảy trăm tám mươi tám ngàn đồng), đã bao gồm thuế GTGT.
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn
  5. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Tháng 05/2020.
  6. LOẠI HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  7. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 7 ngày kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng.
  8. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU: Công ty CP Xây lắp và Thương mại Kỹ thuật Thăng Long