KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 73/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 09/03/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Thuê bồn dung tích 28,99 m3 vận chuyển CNG lần 1 năm 2020
  2. GIÁ GÓI THẦU: 16.632.000.000 VNĐ (Mười sáu tỷ, sáu trăm ba mươi hai triệu đồng), đã bao gồm thuế GTGT, dự phòng phí (dự phòng phí bằng 0), toàn bộ các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan.
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Mua sắm trực tiếp
  5. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 03/2020
  6. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  7. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.