KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 340/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 01/9/2020

  1. Tên gói thầu: Tư vấn thiết kế website CNG Việt Nam
  2. Giá gói thầu: 497.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi bảy triệu đồng chẵn), đã bao gồm dự phòng phí (bằng 0), các phụ phí liên quan, phần mềm và các dịch vụ liên quan phần mềm không chịu thuế GTGT.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn
  4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói
  5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 9/2020.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần IDTEK
Print Friendly, PDF & Email