KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 99/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 19/3/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  2. GIÁ GÓI THẦU: 66.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng chẵn); giá đã bao gồm dự phòng phí, lệ phí và thuế GTGT.
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất 
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn
  5. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 03/2020
  6. LOẠI HỢP ĐỒNG: Trọn gói
  7. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng
  8. NHÀ THẦU ĐƯỢC MỜI VÀO THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp.HCM (FPTS)