KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 420/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 26/11/2020

  1. TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Tổng Công ty CP Bưu Chính Viettel
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 158.214.900 VND (Một trăm năm mươi tám triệu, hai trăm mười bốn nghìn, chín trăm đồng), chi phí đã bao gồm thuế GTGT, phụ phí nhiên liệu và dự phòng phí bằng 0%.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email