1. TÊN GÓI THẦU: Cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh năm 2019
  2. LĨNH VỰC: Phi tư vấn

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 375/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 22/11/2019

  1. GIÁ TRÚNG THẦU: 196.944.591 VNĐ
  2. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  3. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
  4. NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
Print Friendly, PDF & Email