KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 470/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 21/12/2020

  1. TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Thiết kế Lập Phương.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 256.129.500 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi sáu triệu, một trăm hai mươi chín nghìn, năm trăm đồng), đã bao gồm 10% thuế GTGT.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email