KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 164/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 17/11/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công Ty TNHH Công nghiệp Phú Thái.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 681.895.124 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi mốt triệu, tám trăm chín mươi lăm ngàn, một trăm hai mươi bốn đồng.), giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan để thực hiện gói thầu.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG:Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email