KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 69/QĐ-CNMB

Ngày phê duyệt: 22/11/2019

GÓI THẦU SỐ 1:

 • TÊN GÓI THẦU: Cung cấp Bảo hiểm rủi ro mọi tài sản năm 2019-2020
 • GIÁ TRÚNG THẦU: 24.030.740 VNĐ
 • LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
 • NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty Bảo hiểm PVI Hà Thành

GÓI THẦU SỐ 2:

 • TÊN GÓI THẦU: Cung cấp Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba năm 2019-2020
 • GIÁ TRÚNG THẦU: 77.000.000 VNĐ
 • LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
 • NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty Bảo hiểm PVI Hà Thành

GÓI THẦU SỐ 3:

 • TÊN GÓI THẦU: Cung cấp Bảo hiểm Bảo hiểm vật chất phương tiện vận tải, năm 2019-2020
 • GIÁ TRÚNG THẦU: 855.715.478 VNĐ
 • LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
 • NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty Bảo hiểm PVI Hà Thành

GÓI THẦU SỐ 4:

 • TÊN GÓI THẦU: Cung cấp Bảo hiểm con người năm 2019-2020
 • GIÁ TRÚNG THẦU: 268.177.680 VNĐ
 • LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
 • NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty Bảo hiểm PVI Hà Thành
Print Friendly, PDF & Email