KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 05/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 13/01/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần Điện khí Trường Thành
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 2.211.317.308 VNĐ, đã bao gồm thuế, phí.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực