KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 66/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 23/6/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Vinkent
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 185.083.853 VND (Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm triệu, không trăm tám mươi ba nghìn, tám trăm năm mươi ba đồng), đã bao gồm thuế, phí, lệ phí.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá điều chỉnh
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email