Số văn bản phê duyêt: 449/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 23/12/2019

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH DV Quảng cáo ngoài trời Thái Bình Dương
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 5.973.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu đồng), bao gồm VAT, dự phòng phí (0%) và toàn bộ các chi phí khác liên quan.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 36 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thiện việc thi công lắp đặt.