CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

so-do-to-chuc Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban giám đốc Chi nhánh Phú Mỹ Chi nhánh miền Bắc Phòng TCKT Phòng TCHC Phòng KTDT Phòng ATMT Phòng KHKD
CONTACT MANAGER

BAN GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Thực

Giám đốc
Sinh năm: 1976
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Xây dựng

Trần Quang Đán

Phó Giám đốc Đầu tư
Năm sinh: 1963
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy xây dựng, Kỹ sư Quản trị Doanh nghiệp

Trương Mạnh Thắng

Phó Giám đốc Kế hoạch
Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Bùi Văn Đản

Phó Giám đốc Kỹ thuật
Năm sinh: 1965
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Dầu khí, Cử nhân Anh văn

Nguyễn Nguyên Vũ

Phó Giám đốc Kinh doanh
Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế thủy sản, Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế

© 2010 CNG Việt Nam

Design By CNG