CV 302 - Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản góp vốn của Công ty