1. TÊN GÓI THẦU: Cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô văn phòng đợt 3 năm 2019
  2. LĨNH VỰC: Phi tư vấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 356/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 12/11/2019

  1. GIÁ GÓI THẦU: 381.491.000 VNĐ
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 11/2019
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đại Phát Thịnh

XEM KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Print Friendly, PDF & Email