SỐ HIỆU GÓI THẦU:…

  1. TÊN GÓI THẦU:…
  2. LĨNH VỰC: Hàng hóa/Xây lắp/Tư vấn/Phi tư vấn/Hỗn hợp

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: …/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: …/…/…

  1. GIÁ GÓI THẦU:…
  2. NGUỒN VỐN:…
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn/Chỉ định thầu/Mua sắm trực tiếp/Đàm phán trực tiếp
  4. PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Một giai đoạn, một túi hồ sơ/Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
  5. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU:…
  6. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói/Hợp đồng theo đơn giá cố định/Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
  7. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:…
  8. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU:…

XEM KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU